I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Wielkopolska Historycznie jest Fundacja im. Bolesława Pobożnego z siedzibą w Kaliszu, Wał Bernardyński 28a, 62-800 Kalisz, zarejestrowaną pod nr KRS 0000744783, NIP 6182177775 (dalej „Organizator”).
2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja im. Bolesława Pobożnego z siedzibą w Kaliszu, Wał Bernardyński 28a, 62-800 Kalisz, zarejestrowaną pod nr KRS 0000744783, NIP 6182177775 (dalej „Fundator”).
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.
7. Konkurs nie jest wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
9. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
II. Uczestnik konkursu
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
b) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
c) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
e) jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
f) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
III. Nagrody dla Uczestników
Nagrodą w konkursie są towary wymienione poniżej (dla 5 osób):
kubek, podkładka pod mysz.
IV. Miejsce, czas i zasady Konkursu
1. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook
2. Termin obowiązywania Konkursu: 31.10.2020 23:59.
V. Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. Zadaniem Uczestnika odpowiedź na pytanie zadane w treści grafiki konkursowej.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną odpowiedź.
3. Odpowiedź należy napisać w komentarzu pod postem konkursowym
4. Organizator dokona oceny ogłosi zwycięzcę/zwycięzców na fanpage’u Wielkopolska Historycznie.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród.
VI. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru nagród
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu
Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane w osobnym poście na fanpage’u
3. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
VII. Zakres odpowiedzialności Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
d) ingerują w mechanizm działania konkursu;
e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
VIII. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora i Fundatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
IX. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania posta konkursowego do odwołania.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej organizatora.

Skip to content